Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama

Salah satu ciri mencintai ilmu adalah mencintai ulama. Mencintai ulama diawali dari mengenal mereka. Katanya, "tak kenal maka tak sayang".


Ada beberapa nama ulama yang mempunyai sebutan sama, tapi sebenarnya orangnya berbeda. Tentu sebagai pecinta ilmu, selayaknya tak salah dalam mengenali mereka. Diantara nama-nama ulama itu adalah:

Ibnu Taimiyyah

Pertama, Ibnu Taimiyyah Fachruddin Abu Abdillah Muhammad bin al-Khidhir bin Muhammad bin al-Khidhir bin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir tahun 542 H dan wafat tahun 622 H.

Beliau mempunyai kitab “at-Tafsir al-Kabir”, Targhib al-Qashi fi al-Fiqh”. Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin yang sering disebut sebagai Syeikhul Islam (w. 728 H) bertemu nasabnya dengan Ibnu Taimiyyah Fachruddin ini pada al-Khidhir bin Muhammad, atau bisa dikatakan bahwa Ibnu Taimiyyah Fachruddin ini termasuk paman jauh dari Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin.[1]

Kedua, Ibnu Taimiyyah Majduddin Abu al-Barakat al-Jadd. Beliau adalah Abdussalam bin Abdullah bin al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyyah al-Harrani, seorang faqih Madzhab Hanbali, ahli hadits, dan mufassir. Lahir di Harran tahun 590 H.

Beliau inilah pengarang kitab “al-Muntaqa min Ahadits al-Ahkam”, kitab yang nantinya disyarah oleh Imam as-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitab “Nail al-Authar”. Kitab Ibnu Taimiyyah al-Jadd yang lain adalah “al-Muharrar fi al-Fiqh”. Ibnu Taimiyyah al-Jadd ini adalah kakek dari Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin (w. 728 H).[2]

Ketiga, Ibnu Taimiyyah Syihabuddin al-Walid. Nama lengkapnya adalah AAbdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khidhir bin Taimiyyah al-Harrani. Beliau lahir tahun 628 H dan wafat 682 H. Beliau termasuk ikut andil dalam penulisan kitab al-Muswaddah, kitab yang ditulis oleh tiga orang yaitu Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin, bapaknya dan kakeknya.[3]

Keempat, Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin Abu al-Abbas Syeikhul Islam. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abu al-Qasim al-Khidhir an-namiri al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali. Beliau lahir di Harran tahun 661 H dan wafat di Damaskus tahun 728 H.
Kitab yang beliau karang diantaranya “Iqtidha’ as-Shirath al-Mustaqim”, “ar-Risalah at-Tadmuriyyah”, “al-Aqidah al-Wasithiyyah”, “Majmu’ al-Fatawa”.[4]

Ibnu Rusyd

Pertama, Ibnu Rusyd al-Jadd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Maliky, kakek dari Ibnu Rusyd al-Failasuf. Beliau lahir tahun 450 H dan wafat tahun 520 H di Cordoba, termasuk ulama fiqih madzhab Maliky di Cordoba.

Karya beliau diantaranya kitab “al-Bayan wa at-Tahshil”, “al-Muqaddimat al-Mumahhadat”.[5]

Kedua, Ibnu Rusyd al-Hafidz al-Failasuf Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Andalusi. Beliau termasuk ahli fiqih Madzhab Maliky, dokter, fisikawan, ahli filsafat yang banyak menerjemahkan dan mengkritisi karya Aristotales, lahir tahun 520 H dan wafat tahun 595 H.
Karya fenomenal beliau adalah kitab “Bidayat al-Mujtahid”, selain itu ada kitab “Fashlu al-Maqal”, “Tahafut at-Tahafut”.[6]

Ibnu Katsir

Pertama, Ibnu Katsir al-Makkiy; salah seorang Ahli Qira’at Sab’ah yang mutawatir. Beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Umar bin Abdullah bin Zadan al-Makkiy, termasuk golongan Tabi’in. Beliau lahir tahun 45 H di Makkah dan wafat disana pula tahun 120 H.[7]

Kedua, Ibnu Katsir Ismail bin umar bin Katsir bin Dhowwa al-Bashri ad-Dimasyqi Abu al-Fida Imaduddin. Beliau termasuk ulama ahli tafsir, sejarawan dan hafidz, lahir tahun 701 H di Syam dan wafat di Damaskus pada tahun 774 H.

Karya terkenal beliau adalah “al-Bidayah wa an-Nihayah”, “Tafsir al-Qur’an al-Karim”, “Jami’ al-Masanid”.[8]

Ibnu al-Arabi dan Ibnu Arabi

Pertama, Ibnu al-Arabi (dengan Al-) al-Maliky. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma’arify al-Isybily al-Maliky atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Qadhi, lahir di Isybiliyah tahun 468 H dan wafat tahun 543 H.

Beliau termasuk ulama besar dari Madzhab Maliky, karyanya diantaranya “Ahkam al-Qur’an”, “al-Awashim min al-Qawashim”.[9]

Kedua, Ibnu Arabi (tanpa Al-) as-Shufi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi bin at-Tha’i al-Andalusi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar al-Hatimi atau Muhyiddin Ibnu Arabi.

Beliau adalah tokoh sufi dan teologi yang disebut-sebut pencetus paham wihdat al-wujud, lahir di Andalusia tahun 560 H dan wafat tahun 638 H.

Karya beliau yang terkenal adalah “al-Futuhat al-Makkiyyah”, “Fushush al-Hikam”, “al-Washaya”.[10]

As-Subki

Pertama, as-Subki TAQIYUUDIN Ali bin Abdul Kafi bin Ali Tamam as-Subki al-Anshari al-Khazraji Abu al-Hasan, beliau berlaqab Syeikh al-Islam. Taqiyuddin as-Subki ini adalah bapak dari Tajuddin as-Subki, pengarang kitab Thabaqat as-Syafiiyyah. Beliau lahir tahun 683 H dan wafat 756 H. as-Subki diambil dari nama tanah kelahirannya, yaitu Subki di daerah Mesir.

Beliau adalah penulis kitab “Syifa as-Saqam fi Ziyarat Khairi al-Anam”, atau dengan nama lain “Syannu al-Gharah ala man Ankara az-Ziyarah” kitab yang disebut-sebut sebagai bantahan terhadap Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) terhadap masalah ziarah kubur Nabi[11].

Kedua, as-Subki TAJUDDIN Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi as-Subki Abu Nashr, beliau berlaqab Qadhi al-qudhat. Beliau lahir di Kairo tahun 727 H dan hijrah ke Damaskus dan wafat tahun 771 H.

Beliau adalah penulis kitab “Thabaqat as-Syafi’iyyah”, “Mu’id an-Niam”, “Jam’u al-Jawami’ fi Ushul al-Fiqh”.[12]

Ketiga, as-Subki BAHA’UDDIN Ahmad bin Ali bin al-Kafi as-Subki Abu Hamid. Beliau lahir tahun 719 H dan menjadi qadhi Syam tahun 762 H, wafat di Makkah tahun 763 H. Diantara karya tulisannya adalah “Arus al-Afrah”.[13]

Keempat, as-Subki salah seorang Ulama al-Azhar yang bermadzhab Maliky. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Muhammad bin Ahmad bin Khattab as-Subki al-Maliky. Beliau lahir tahun 1274 H dan wafat tahun 1352 H atau sekitar tahun 1933 M. Karya terkenal beliau adalah kitab “ad-Din al-Khalish”, “al-Manhal al-‘Adzb al-Maurud, syarah Sunan Abi Daud”.[14]

Al-Alusi

Pertama, al-Alusi al-Kabir Syihabuddin Abu as-Tsana’, Mahmud bin Abdullah al-Husain al-Alusi. Beliau seorang ahli tafsir, ahli hadits, sastrawan dan ulama Baghdad, lahir tahun 1217 H dan wafat tahun 1270 H. Karya yang terkenal dari beliau adalah ”Ruh al-Ma’ani”.

Kedua, al-Alusi Nu’man bin Mahmud bin Abdullah Abu al-Barakat, lahir tahun 1252 H dan wafat tahun 1317 H di Baghdad. Kitab yang terkenal dari beliau adalah “Jala’ al-Ainain fi Muhakamat al-Ahmadain”, “al-Ayat al-Bayyinat fi Hukmi Sama’ al-Amwat Inda al-Hanafiyyah as-Sadat”.

Ketiga, al-Alusi Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri bin Abdullah bin Syihab ad-Din Mahmud. Beliau adalah cucu dari al-Alusi al-Kabir Syihabudiin. Beliau lahir di Baghdad tahun 1273 H dan wafat disana pula pada 1342 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah “Bulugh al-Arib fi Ahwal al-Arab”, Mukhtashar at-Tuhfah al-Itsna Asyariyyah”, “Tarikh Najd”.


Ibnu al-Atsir


Pertama, Ibnu al-Atsir al-Muarrikh/ Sejarawan. Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid as-Syaibani al-Jazari Abu al-Hasan Izzuddin Ibnu al-Atsir al-Muarrikh, lahir di sekitar daerah Mushil tahun 555 H dan wafat tahun 630 H.

Ibnu al-Atsir ini yang mengarang kitab “al-Kamil fi at-Tarikh”, “Usdu al-Ghabat fi Ma’rifat as-Shahabat”, “al-Lubab”.[15]

Kedua, Ibnu al-Atsir Majdu ad-Din Abu as-Sa’adat. Nama lengkapnya adalah Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim as-Syaibani al-Jazari, seorang muhaddits, ahli bahasa dan ushul fiqih. Beliau lahir tahun  544 H dan wafat tahun 606 H.[16]

Karangan yang terkenal dari beliau adalah “an-Nihayat fi Gharib al-Hadits”, “Jami’ al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul”.
Ketiga, Ibnu al-Atsir al-Katib. Nama lengkapnya adalah Nashrullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim as-Syaibani al-Jazari Abu al-Fath Dhiya ad-Din. Beliau lahir tahun 558 H dan wafat tahun 637 H di Baghdad.
Beliau banyak menulis kitab tentang sastra, misalnya “al-Matsal as-Sair fi Adab al-Katib wa as-Syair”, “al-Jami’ al-Kabir fi Shina’at al-Mandzum wa al-Mantsur”.[17]

At-Thabari

Pertama, Ibnu Jarir at-Thabari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari Abu Ja’far, lahir di Thabaristan tahun 224 H lalu bermukim dan Baghdad dan wafat disana tahun 310 H.
Thabaristan sendiri adalah sebuah daerah yang terletak di sekitar utara Negri Iran saat ini. Kata Thabaristan berasal dari bahasa Persia, -istan mempunyai arti Negri. Thabari secara bahasa artinya kapak, atau alat yang digunakan untuk memotong kayu.

Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir Thabari, atau yang bernama “Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an”, dan“Tarikh at-Thabari”.[18]

Kedua, at-Thabari Muhibbuddin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad at-Thabari Abu al-Abbas, seorang hafidz, faqih dari madzhab Syafi’i. Beliau lahir tahun 615 H dan wafat tahun 694 H.[19]
Beliau menulis kitab “Dhakhair al-‘Uqba fi Manaqib Dzawi al-Qurba”, “ar-Riyadh an-Nadhirah fi Manaqib al-Asyrah”, “as-Simthu as-Tsamin fi Manaqib Ummahat al-Mu’minin”.

Ketiga, at-Thabari Thahir bin Abdullah bin Thahir at-Thabari Abu at-Thayyib as-Syafi’i. Beliau lahir di Thabaristan tahun 348 H lalu hidup di Baghdad dan wafat disana tahun 450 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah“Syarah Mukhtashar al-Muzani”.[20]

Al-Bushiri

Pertama, al-Bushiri as-Syair. Beliau adalah Muhammad bin Said bin Hammad bin Abdullah as-Shanhaji al-Bushiri al-Mishri Syarafuddin. Bushiri sendiri adalah salah satu daerah di Mesir. Beliau adalah pengarang syiir terkenal “al-Burdah”, syiir pujian kepada Nabi. Beliau lahir tahun 608 H dan wafat tahun 696 H di Iskandariyyah.[21]

Kedua, al-Bushiri al-Muhaddits. Beliau adalah Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail bin Salim bin Qaimaz Utsman al-Bushiri al-Kinani as-Syafi’i. Lahir di Mesir tahun 762 H dan wafat tahun 840 H.

Karangan yang terkenal dari beliau adalah “Mishbah az-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah”.[22]

As-Syathibi

Pertama, as-Syathibi al-Maliky. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi, seorang ahli Ushul Fiqih dan ulama madzhab Maliky, wafat tahun 790 H.

Kitab beliau tak asing bagi kita, diantaranya “al-I’tisham”, “al-Muwafaqat”.[23]

Kedua, as-Syathibi ahli Qira’at. Beliau adalah Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad al-Ma’afiri Abu Abdillah as-Syathibi. Beliau lahir tahun 585 H dan wafat di Iskandariyyah tahun 672 H.
Kitab beliau yang terkenal adalah “al-Lum’ah al-Jami’ah fi Tafsir al-Qur’an”, “Syaraf al-Maratib wa al-Manazil fi al-Qira’at”, “an-Nubadz al-Jaliyyah fi Alfadz ishthalaha alaiha as-Shufiyyah”.[24]

Al-Hakim

Pertama, al-Hakim al-Kabir. Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Abu Ahmad an-Naisaburi al-Karabisi, seorang ulama hadits dari Khurasan lahir tahun 285 H dan wafat tahun 378 H di Naisabur. Kitab beliau diantaranya “al-Asma’ wa al-Kuna”, “al-‘Ilal”.[25]

Kedua, al-Hakim an-Naisaburi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Hamdawaih bin Naim an-Naisaburi Abu Abdillah, termasuk ulama hadits juga, lahir di Naisabur tahun 321 H dan wafat disana pula tahun 405 H.

Karya beliau sangat banyak, diantaranya “al-Mustadrak ala as-Shahihain”, “Tarikh Naisabur”, “al-Iklil”, “al-Madkhal ila Ilmi as-Shahih”, “Fadhail as-Syafi’i”.[26]

Masih banyak ulama lain yang belum disebutkan disini, Semoga ada kesempatan untuk melanjutkannya.

Footnote:

[1] Shalahuddin Khalil as-Shafadi (w. 764 H), al-Wafi bi al-Wafayat, hal. 3/37

[2] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/6

[3] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), Dzail Thabaqat al-Hanabilah, hal. 2/310

[4] Ada beberapa kitab yang secara spesifik menulis biografi Ibnu Taimiyyah, salah satu yang terkenal adalah kitab “al-Uqud ad-Durriyyah” karya Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Quddamah al-Maqdisi

[5] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/316

[6] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/318

[7] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/115

[8] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 1/373

[9] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/230

[10] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/281

[11]  Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 6/146

[12] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 2/425

[13] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 1/210

[14] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 7/186

[15] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/331, Ibnu al-Imad Abdul Hay bin Ahmad (w. 1089 H),Syadzarat ad-Dzahab, hal. 5/128

[16] Ibnu Khallikan Abu al-Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, Wafayat al-A’yan, hal. 1/44, Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/272

[17] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 8/31

[18] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/69

[19] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 5/8

[20] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 3/176

[21] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/139

[22] Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi (w. 911 H), Husnu al-Muhadharah, hal. 1/206

[23] Muhammad Abdul Haiy al-Kattani (w. 1382 H), Fihris al-Faharis, hal. 1/134

[24] Shalahuddin Khalil as-Shafadi (w. 764 H), al-Wafi bi al-Wafayat, hal. 3/128

[25] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 7/20

[26] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/227Ditulis oleh Ust. Hanif Luthfi, S.Sy di www.rumahfiqih.com
Tag : Tokoh
Comments
0 Comments
0 Komentar untuk "Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama"

Back To Top