Antara al-Haitsami, al-Haitami, dan al-Asqalani

Banyak dari kita masih belum bisa membedakan siapakah Ibnu Hajar
al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haitami, apakah sama dengan al-Haitsami. Sesuatu yang sederhana memang. Mereka adalah tiga Ulama’ yang berbeda. Tetapi sama-sama berasal dari Mesir dan bermadzhab Syafi’i. 


 

AL-HAITSAMI (735-807 H) dengan tsa’ titik tiga

Nama lengkap: Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Umar bin Shalih Nuruddin Abu al-Hasan al-Qahiry as-Syafi’iy.

Karya: Majma’ az-Zawaid wa Manba’ul Fawaid, Bughyatul Bahits, Kasyful astar, Majma’ al-Bahrain, Mawaridu ad-Dzam’an dan lainnya.

Beliau termasuk teman setia al-Hafidz al-Iraqi (806 H). Al-Hafidz al-Iraqi juga banyak mengajarkan takhrij hadits kepada al-Haitsami, sampai akhirnya al-Haitsami dinikahkan dengan anak perempuan dari al-Hafidz al-Iraqi. Orang sering salah menyebutnya dengan Ibnu Hajar al-Haitsami, padahal al-Haitsami ini bukanlah Ibnu Hajar. Al-Haitsami ini termasuk guru dari Ibnu Hajar al-Asqalani.

IBNU HAJAR AL-ASQALANI (773- 852 H)

Nama lengkap: Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin HAJAR bin Ahmad al-Asqalani al-Mishriy as-Syafi’iy.

Karya: Fathul Bari, Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahdzib, al-Ishabah fi Tamyizi as-Shahabah, al-Mathalib al-Aliyah, ad-Durar al-Kaminah, Lisanul Mizan, Bulughul Maram, Taghliq at-Ta’liq, Nukhbatul Fikr dan lain sebagainya.

Sepertinya tak ada yang asing lagi dengan Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Karya-karya beliau telah banyak dibaca oleh umat muslim dunia. Sebagaimana hadits Bulughul Maram yang telah disyarah oleh sekian banyak Ulama’.

Beliau berguru kepada al-Hafidz al-Iraqi (w. 806 H), Ibnu al-Mulaqqan, al-Izz bin Jama’ah, termasuk juga kepada al-Haitsami (w. 807 H).

IBNU HAJAR AL-HAITAMI (909-973 H) dengan ta’ titik dua


Nama lengkap: Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin HAJAR al-Haitami as-Sa’di al-Anshari as-Syafi’iy.

Karya: as-Shawa’iq al-Muhriqah ala Ahli ar-Rafdhi wa ad-Dhalal wa az-Zandaqah, Nashihatul Muluk, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, al-Fatawa al-Haditsiyyah.

Al-Haitam adalah nama tempat di Mesir daerah barat, beliau adalah seorang yang faqih, sebelum umur 20 tahun, seliau sudah diminta para gurunya untuk mengajar dan memberi fatwa di Mesir. Sehingga akhirnya beliau berhijrah ke Makkah dan menetap disana tahun 933 H.

Diantara guru beliau yang terkenal adalah Zakariyya al-Anshari (w. 926 H, termasuk murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani), dan Syihabuddin ar-Romli (w. 957 H). Beliau meninggal di Makkah tahun 973 H.

Mungkin bisa disimpulkan, Ibnu Hajar al-Haitami (w. 957 H) adalah murid dari Zakariya al-Anshari (w. 926 H) yang termasuk murid dari Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) yang termasuk murid dari al-Haitsami (w. 807 H)*)Disalin utuh dari tulisan Ust. Hanif Luthfi di Rumah Fiqih Indonesia dan di
http://abdurobbihi.blogspot.com


 
Tag : Tokoh
Comments
0 Comments
0 Komentar untuk "Antara al-Haitsami, al-Haitami, dan al-Asqalani"

Back To Top