Biografi Singkat Syaikh Nawawi Banten


Syaikh Nawawi al-Bantani
Beliau bernama Muhammad Nawawi, lahir di Tanara, Banten (sekarang Kampung Pesisir, Desa Padaleman, Kecamatan Tanara, Serang, Banten), pada tahun 1230 H/1813 M. Nama depan beliau diambil dari nama Rasulullah, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun nama belakang diambil dari nama ulama besar asal desa Nawa, Damaskus, yaitu Imam Nawawiad-Dimasqi (penyusun kitab Arbain Nawawi dan kitab-kitab ternama lainnya). Karena lahir di Banten, kesohorlah beliau dengan sebutan Nawawi al-Bantani al-Jawi. Nama kun-yah beliau adalah Abu Abdil Mu’thi.

Beliau adalah putra sulung dari tujuh bersaudara: Ahmad Syihabudin, Tamim, Said, Abdullah, Tsaqilah, dan Sariyah. Ayah beliau bernama Syaikh Umar bin Arabi al-Bantani, seorang ulama Banten, sedangkan ibu beliau bernama Zubaedah, ibu rumah tangga biasa. Beliau menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai tiga orang anak: Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah.

Di antara keturunan beliau yang saat ini menjadi tokoh nasional adalah KH. Dr. Ma’ruf Amin, ketua MUI dan Rois Syuriah PBNU. Kiai Ma’ruf Amin tercatat sebagai cicit dari Syaikh Nawawi al-Bantani. Namun, saya kurang tahu persis garis keturunan Kiai Ma’ruf Amin dengan Syaikh Nawawi, apakah melalui jalur putri beliau yang bernama Nafisah, Maryam, atau Rubi’ah.

KH. Dr. Ma'ruf Amin


Silsilah Lengkap
Syaikh Nawawi  Banten merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), Cirebon, yakni keturunan Sunyararas (Tajul Arsy), putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I). Nasabnya bersambung dengan Rasulullah melalui Ja’far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah.

Berikut silsilah Syaikh Nawawi al-Bantani sampai kepada Rasulullah.
·         Syaikh Nawawi al-Bantani bin
·         Syaikh Umar al-Bantani bin
·         Syaikh Arabi al-Bantani bin
·         Syaikh Ali al-Bantani bin
·         Syaikh Jamad al-Bantani bin
·         Syaikh Janta al-Bantani bin
·         Syaikh Masbuqil al-Bantani bin
·         Syaikh Maskun al-Bantani bin
·         Syaikh Masnun al-Bantani bin
·         Syaikh Maswi al-Bantani bin
·         Syaikh Tajul Arsy al-Bantani (Pangeran Sunyararas) bin
·         Sultan Maulana Hasanuddin bin
·         Sultan Syarif Hidayatullah bin
·         Syarif Abdullah Umdatuddin Azmatkhan bin
·         Sayyid Ali Nurul Alam Azmatkhan bin
·  Sayyid Jamaluddin Akbar Azmatkhan al-Husaini (Syaikh Jumadil Kubro) bin
·         Sayyid Ahmad Jalal Syah Azmatkhan bin
·         Sayyid Abdullah Azmatkhan bin
·         Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
·         Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadramaut) bin
·         Sayyid Muhammad Shahib Mirbath (Hadramaut) bin
·         Sayyid Ali Khali' Qasam bin
·         Sayyid Alawi ats-Tsani bin
·         Sayyid Muhammad Sohibus Saumi'ah bin
·         Sayyid Alawi Awwal bin
·         Sayyid al-Imam 'Ubaidillah bin
·         Sayyid Ahmad al-Muhajir bin
·         Sayyid 'Isa Naqib ar-Rumi bin
·         Sayyid Muhammad an-Naqib bin
·         Sayyid al-Imam Ali Uradhi bin
·         Sayyidina Ja'far ash-Shadiq bin
·         Sayyidina Muhammad al-Baqir bin
·         Sayyidina Ali Zainal Abidin bin
·         Sayyidina Husain bin
·        Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah az-Zahra binti
·         Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Belajar ke Mekah
Pada usia 15 tahun beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan itu tidak beliau sia-siakan. Beliau manfaatkan waktu di sana untuk menimba ilmu kepada para ulama besar Mekah. Setelah tiga tahun belajar di Mekah, beliau kembali ke tanah air. Beberapa tahun kemudian, beliau memutuskan kembali ke Mekah untuk thalabul ilmi dan menetap di sana.

Di antara guru beliau selama belajar di Mekah adalah:
·         Sayyid Ahmad an-Nahrawi
·         Ahmad ad-Dimyati
·         Muhammad Khatib Duma al-Hanbali
·         Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Maliki
·         Zainuddin Aceh
·         Ahmad Khatib Sambas
·         Abdul Ghani Bima
·         Abdul Hamid ad-Dagistani asy-Syarwani
·         Yusuf as-Sunbulawani
·         Fatiman binti Abdus Samad Palembang
·         Yusuf bin Arsyad al-Banjari
·         Abdus Samad bin Abdirrahman al-Falimbani
·         Mahmud Kinan al-Falimbani
·         Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani
·         Ahmad Zaini Dahlan
·         Dan lain-lain

Menjadi Guru Besar dan Imam Masjidil Haram
Pada tahun 1860 M, Syaikh Nawawi al-Bantani dipercaya untuk menjadi guru besar dan imam Masjidil Haram. Banyak santri dari seluruh dunia yang belajar langsung kepada beliau, termasuk para santri dari Indonesia.

Di antara santri atau murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah:
·         Syaikhana Cholil Bangkalan
·         KH. Hasyim Asy’ari Jombang (pendiri Nahdlatul Ulama)
·         KH. Asy’ari Bawean
·         KH. Tubagus Muhammad Asnawi Banten
·         KH. Tubagus Bakri Purwakarta
·         KH. Abdul Karim Banten
·         KH. Raden Asnawi Kudus
·         Muhammad Zainuddin bin Badawi Sumbawa NTB
·         Dan lain-lain

Karena kealimannya, sampai-sampai para ulama Mesir pada masa itu memberi beliau gelar Sayyidu Ulama’ Hijaz (penghulu para ulama negeri Hijaz).


Karya Beliau
Di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar, Syaikh Nawawi al-Bantani juga aktif dan produktif menulis. Di antara karya ilmiah beliau yang sudah dicetak dan dipublikasikan adalah:

·   Maraqil Ubudiyah, Syarh li Bidayatil Hidayah li al-Ghazali (selesai ditulis pada 1289 H.)
·         Qami’ ath-Thughyan ‘ala manzhumati Syi’bil Iman
·         Qathrul Ghaits fi Syarhi Masa’ili Abi Laits
·         ‘Uqudu al-Lujain fi bayani huquqi al-Zaujaini
·         Nihayatuzzain bi Syarhi Qurratil ‘Ain
·         Syarh Fathir Rahman
·         Nuruz-zhalam fi Syarhi Qashidati ‘Aqidatil ‘Awam
·         Mirqatu Su’udit Tashdiq fi Syarh Sullamit Taufiq
·         Kasyifatussaja fi Syarhi Safinatinnaja
·         Hasyiyah Tausyih ‘Ala Fathil Qarib al-Mujib
·         Tanqihul Qaulul Hatsits fi Syarhi Lubabil Hadits
·         Bahjatul Wasa’il bi Syarhil Masa’il fil-Furu’
·         Tijanud Durari ‘ala Risalatil Bajuri (fil Hadits)
·         Qutul Habibil Gharib ‘ala Syarhi Ibni Qasim lit-Taqrib
·         An-Nahjah al-Jayyidah li Halli Naqawatil ‘Aqidah
·  As-Simar al-Yani’ah fi Syarhi-Riyad al-Badi’ah fi Ushuliddin wa Furu’isy Syari’ah
·         Ad-Durarul Bahiyyah fi Syarhi Khashaishin Nabawiyyah
·         Dzariatul Yaqin ‘ala Ummil Barahin lis-Sanusi
·         Nashaihul ‘Ibad ‘alal Munabbihat ‘alal Isti’dad li Yaumil Ma’ad
·         Tafsir an-Nawawi/Marah labid
·         Dan lain-lain.

Beliau berencana pula memberi syarah (penjelasan, uraian, dan catatan penting) atas kitab Minhajuth Thalibin karya Imam Nawawi ad-Dimasqi. Namun, belum sampai rampung dan sempurna, beliau telah dikehendaki oleh Allah untuk meninggalkan alam fana ini.

Syaikh Nawawi al-Bantani Wafat
Beliau meninggal di Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriyah atau 1897 Masehi, dan dimakamkan di Mekah pula, tepatnya di Pekuburan Ma’la. Di pekuburan ini pula Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah, dimakamkan. Namun, makam Syaikh Nawawi tidak bersebelahan dengan makam Sayyidah Khadijah, tetapi berdekatan dengan makam Asma΄ binti Abu Bakar ash-Shiddiq (w. 73 H) dan makam Imam Ibnu Hajar al-Haitami (909 – 973 H). []

Makam Syaikh Nawawi Banten di Pekuburan Ma'la, Mekah.


Referensi:
·         Nashaihul ‘Ibad ‘alal Munabbihat ‘alal Isti’dad li Yaumil Ma’ad. Cet. I. 2010. (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah).
·         LPSI FK Sejarah. 2013. Guru Orang-Orang Pesantren. (Sidogiri: Pustaka Sidogiri)

Sumber Gambar 1 2 3 4


Tag : Ulama
Comments
2 Comments
2 Komentar untuk "Biografi Singkat Syaikh Nawawi Banten"

Sangat lengkap silsilah dari Syaikh Nawawi dari Banten dan gelar yang ia dapat Sayyidu Ulama’ Hijaz salah satu pembuktian kealiman dari Syaikh Nawawi
terima kasih pak sharenya

Terima kasih kembali, Mbak. Semoga kita tergerak dan terinspirasi untuk meneladaninya, walaupun hanya setitik dari kebaikan, kebajikan, dan kealimannya.

Back To Top